Σχολές ΕΜΠ

Στόχος:


Η Πρακτική Άσκηση συμβάλλει στην ουσιαστικότερη σύνδεση του ΕΜΠ με το χώρο της παραγωγής και συνδράμει ουσιαστικά:


  1. 1.Στην εμπέδωση των θεωρητικών και τεχνολογικών γνώσεων των φοιτητών μέσω της εφαρμογής τους στην πράξη.

  2. 2.Στην εξοικείωση των φοιτητών με την πραγματικότητα της εργασίας και το εργασιακό περιβάλλον

  3. 3.Στην αναγνώριση και ανάδειξη των δεξιοτήτων των φοιτητών

  4. 4.Στην καλλιέργεια πνεύματος δημιουργικής συνεργασίας και ομαδικής εργασίας με άλλες επιστημονικές ειδικότητες που συνυπάρχουν στους χώρους απασχόλησης

  5. 5.Στη διεύρυνση των πεδίων απασχόλησης

  6. 6.Στη δημιουργία σταθερής και αμφίδρομης σχέσης συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου και παραγωγής Σήμερα, η θεσμοθετημένη Π.Α. ενισχύεται μέσα από την Πράξη με τίτλο «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΜΠ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.)», Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Η Πράξη υλοποιείται με τη μορφή των υποέργων:

Σχολές

που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Χημικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Χημικών Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πολιτικών Μηχανικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικών Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών
Μηχανολόγων Μηχανικών Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών
Ναυπηγών Μηχανικών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Ναυπηγών Μηχανικών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Υποέργου 1: «Χρηματοδοτήσεις για την     Πρακτική Άσκηση Σχολών ΕΜΠ»

                       

Υποέργου 2: «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΕΜΠ»