Σύστημα Πράξις

Σύστημα ΠΡΑΞΙΣ

Στα πλαίσια του υποέργου 2 «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΕΜΠ» της πράξης πραγματοποιήθηκε δημιουργία ενός ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης ονόματι ΠΡΑΞΙΣ, το οποίο συνεργεί με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της ΔΑΣΤΑ ΕΜΠ.


Το ΠΡΑΞΙΣ είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που βασίζεται σε Τεχνολογίες Ιστού και υποστηρίζει τον συνολικό κύκλο ζωής μιας πρακτικής άσκησης. Συγκεκριμένα επιτρέπει στους φοιτητές να εγγράφονται στην τρέχουσα πρακτική άσκηση της σχολής τους και να δηλώνουν τις προτιμήσεις τους (προτίμηση θέσης, χώρου πρακτικής άσκησης και κατηγορίας πρακτικής άσκησης) και να ανεβάζουν τις αναφορές τους.


Επιτρέπει στους χειριστές της Π.Α. να εισάγουν τροποποιούν διαγράφουν εταιρίες που συμμετέχουν στην Π.Α., να εισάγουν τροποποιούν στοιχεία φοιτητών, να ορίζουν από την εισαγωγή των στοιχείων των φοιτητών, να ορίζουν θέσεις εργασίας στις εταιρίες που τις προσφέρουν, να τις αναθέτουν στους φοιτητές, να καταγράφουν τις οικονομικές αποζημιώσεις των φοιτητών. Τέλος το σύστημα παράγει αυτόματα τις αναγκαίες συμβάσεις των φοιτητών, και τις λίστες και έγγραφα που απαιτούνται για τις πληρωμές τους. Υποστηρίζει μεγάλο αριθμό επιτελικών αναφορών για την συνολική παρακολούθηση της πορείας της Π.Α.


Επιτρέπει την παρακολούθηση των φοιτητών από τους επιβλέποντες καθηγητές, οι οποίοι μπορούν να συντάξουν αναφορές και να βαθμολογήσουν τους φοιτητές (εφόσον η Π.Α. της σχολής εντάσσεται σε μάθημα και επιτρέπεται η βαθμολόγηση του).


Τέλος το ΠΡΑΞΙΣ υποστηρίζει ασκήσεις που είναι ομαδικές/ατομικές, έχουν βαθμό ή απλά απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωσή τους.Αρχιτεκτονική και Υλοποίηση

Το ΠΡΑΞΙΣ σχεδιάστηκε ακολουθώντας το μοντέλο της πολυεπίπεδης αρχιτεκτονικής (N-Tier) πελάτη-εξυπηρετητή. Σχεδιάστηκε για να καλύπτει τις απαιτήσεις όλων των σχολών, να είναι προσβάσιμο διαδικτυακά από χειριστές, φοιτητές και καθηγητές και να υποστηρίζει τις αναφορές που απαιτούνται από το ΔΑΣΤΑ για την αξιολόγηση της Π.Α. Η γενική αρχιτεκτονική απεικονίζεται στον παρακάτω σχήμα:Ο σχεδιασμός του μοντέλου της πληροφορίας (Data Model) αλλά και της επιχειρησιακής λογικής (Business Logic) πραγματοποιήθηκε σε UML. Η υλοποίηση του συστήματος έγινε σε Java και χρησιμοποιήθηκε το πρότυπο Java Persistence API (JPA) ως Object Relational Mapping (Persistence Layer). Για την παροχή των αναφορών και εγγράφων χρησιμοποιήθηκε το BIRT (Executive Reporting). Η διεπαφή του χρήστη (UI) σχεδιάστηκε ακολουθώντας το πρότυπο Model View Presenter (MVP) και υλοποιήθηκε με την χρήση του Vaadin (Java framework για Web Applications). Η ασφάλεια βασίζεται σε RBAC (Role Based Access Control) σχεδίαση που περιλαμβάνεται στο μοντέλο και η ταυτοποίηση των χρηστών έγινε με την χρήση SAML Assertions που παρέχονται από τον εξυπηρετητή Shibboleth του ΕΜΠ. Τέλος το Service Integration Layer παρέχει όψεις του μοντέλου πληροφορίας ως REST Web Services για κατανάλωσή της από το πληροφοριακό σύστημα του ΔΑΣΤΑ που βάση αυτών παράγει τις επιτελικές αναφορές για την Πρακτική Άσκηση.


Το σύστημα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του κ. Αναπληρωτή Καθηγητή Κώστα Κοντογιάννη από τους Λιόσση Εμμανουήλ και Μώραλη Αθανάσιο.